Home / Anglès, Francès i Alemany amb Merit School CURS 2018/19 / Preguntes freqüents / Què és el Marc Europeu Comú de Referència (MECR)?

 

El Marc Europeu Comú de Referència és una guia per a l’ensenyament i aprenentatge de les llengües. Inclou una escala per comparar el nivell de competència entre diferents idiomes, assegurant l’equivalència entre els diferents títols oficials impartits per universitats i acadèmies. El marc estructura la competència en sis nivells. En cadascun d’ells es tenen en compte les quatre destreses bàsiques: llegir, escoltar, parlar i escriure.

Nivells comuns de referència. Escala global.

Usuari bàsic A1 Pot comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars i frases molt senzilles encaminades a satisfer les primeres necessitats. Pot presentar-se i presentar una tercera persona i pot formular i respondre preguntes sobre detalls personals com ara on viu, la gent que coneix i les coses que té. Pot interactuar d’una manera senzilla a condició que l’altra persona parli a poc a poc i amb claredat i que estigui disposada a ajudar.
Usuari bàsic A2 Pot comprendre frases i expressions utilitzades habitualment   i relacionades amb temes d’importància immediata (per exemple, informacions personals bàsiques, informacions familiars, compres, geografia local, ocupació). Pot comunicar-se en situacions senzilles i habituals que exigeixin un intercanvi simple i directe d’informació sobre temes familiars i habituals. Pot descriure, de manera senzilla, aspectes de la seva experiència o bagatge personal, aspectes de l’entorn immediat i assumptes relacionats amb necessitats immediates.
Usuari independent B1 Pot comprendre les idees principals d’una  informació clara sobre temes relatius a la feina, a l’escola, a l’oci, etc. Pot fer front a la major part de situacions lingüístiques que poden aparèixer  quan es viatja en una zona on es parla la llengua objecte d’aprenentatge. Pot produir un discurs senzill i coherent sobre temes que li són familiars o d’interès personal. Pot descriure fets i experiències, somnis, esperances i ambicions, i donar raons i explicacions de les opinions i projectes de manera breu.
Usuari independent B2 Pot comprendre les idees principals de textos complexos sobre temes tant concrets com abstractes, incloent-hi discussions   tècniques en el camp de l’especialització professional. Pot expressar-se amb un grau de fluïdesa i d’espontaneïtat que fa possible la interacció habitual amb parlants nadius sense que comporti tensió per a cap dels interlocutors. Pot produir textos clars i detallats en una àmplia gamma de temes i expressar     un punt de vista sobre una qüestió, exposant els avantatges i els inconvenients de diverses opcions.
Usuari experimentat C1 Pot comprendre una àmplia gamma de textos llargs i complexos, i en reconeix el sentit implícit. Pot expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat sense haver de cercar d’una manera gaire evident paraules o expressions. Pot utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals. Pot produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos, i demostra un ús controlat d’estructures organitzatives, connectors i mecanismes de cohesió.
Usuari experimentat C2 Pot comprendre sense esforç pràcticament tot el que llegeix o escolta. Pot resumir informació procedent de diferents fonts orals o escrites, reconstruir fets i arguments, i presentar-los d’una manera coherent. Pot expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes.

 

Els programes dels nostres cursos s’adeqüen als estàndards, a les característiques, les competències,  les destreses i els nivells descrits en el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), del Consell. És el punt principal de referència per a l’aprenentatge d’idiomes dins de la Unió Europea i està estretament relacionada amb el ALTE (Associació d’Examinadors de Llengües a Europa) una escala de referència per als exàmens i certificacions en 24 idiomes europeus. El Marc de Referència defineix, així mateix, nivells de domini de la llengua que permeten comprovar el progrés dels alumnes en cada fase de l’aprenentatge i al llarg de la vida.

El Marc Europeu Comú de referència per a les llengües delimita les capacitats que l’alumne ha de controlar en cada un dels nivells per a les categories comprendre, parlar i escriure. La categoria comprendre integra les destreses comprensió auditiva i comprensió de lectura, la categoria parlar integra les d’interacció oral i expressió oral i la categoria escriure comprèn la destresa expressió escrita. La representació resumida, senzilla i global dels nivells comuns de referència del quadre  que a continuació presentem, facilita la comunicació del sistema als usuaris no especialistes i proporciona punts d’orientació als docents i als responsables del disseny del currículum.